Skarżysko – Kamienna 14.01.2021r.

 

 

Komunikat dyrektora

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku – Kamiennej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. z późniejszymi zmianami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ogłaszam co następuje od dnia  18 stycznia 2021r. do odwołania:

1.       Zajęcia edukacyjne artystyczne 

                a)       indywidualne: tj. instrument główny, fortepian dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem;

                b)      zbiorowe: tj. kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespół instrumentalny, zespół akordeonowy;

będą realizowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.       W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §2b ust.4 Rozporządzenia tj. gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, nauczyciele i  rodzice/ opiekunowie prawni ucznia niezwłocznie informują o tym fakcie dyrektora szkoły, który ustali inny sposób realizowania zajęć. Dotyczy to również uczniów , którzy nie posiadają w domu właściwej bazy instrumentalnej ( ksylofon, wibrafon, marimba, kotły, fortepian bądź inne).

3.       Instrument główny, fortepian dodatkowy realizowane są  z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość. Metody te obejmują również zajęcia prowadzone on-line w czasie rzeczywistym w wymiarze nie mniejszym niż jeden raz w tygodniu. Sposób realizacji zajęć ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.

4.       Kształcenie słuchu, rytmika i audycje muzyczne realizowane są obligatoryjnie w sposób zdalny w formie zajęć on-line poprzez komunikator Skype, prowadzonych przez nauczyciela w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć zbiorowych, a czas ich trwania wynosi 30 minut. Materiały uzupełniające przekazywane będą drogą elektroniczną lub poprzez e-dziennik.

5.        Chór, zespół instrumentalny, zespół akordeonowy realizowane są z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość w tym m.in. poprzez zorganizowanie indywidualnych lub grupowych konsultacji on-line w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć stosownie do potrzeb uczniów. O sposobie realizacji w/w konsultacji nauczyciel informuje uczniów  z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

6.       Zajęcia z akompaniatorem zostają czasowo zawieszone. Nauczyciele - akompaniatorzy wykonują nagrania akompaniamentów i przesyłają je uczniom w porozumieniu z                  nauczycielami przedmiotu głównego.

7.       We wszystkich sprawach dotyczących zdalnego nauczania proszę kontaktować się  telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikatory z dyrektorem szkoły.

 

                                                                                                              Ewa Krakowiak

 

W GÓRĘ Skip to content