Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Skarżysku – Kamiennej powstała w 1962r. na bazie dorobku Państwowego Ogniska Muzycznego istniejącego w mieście od 1953r. Powstanie ogniska muzycznego miało na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży planowej edukacji muzycznej. Rozpoczęło swoją działalność w szkole ogólnokształcącej im. Witkowskiego, obecnym II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku–Kamiennej. Od początku istnienia miało trzy klasy: fortepianu, skrzypiec i akordeonu. W placówce odbywały się również zajęcia z zakresu teorii muzyki, a także próby zespołu instrumentalnego i wokalnego. Z dniem 1 stycznia 1954 r. zostało upaństwowione i od tej pory podlegało Centralnemu Zarządowi Szkół Artystycznych w Warszawie. Realizację kształcenia znacząco utrudniały trudne warunki lokalowe. Po długich staraniach kierownictwa, ognisko otrzymało własny lokal, mieszczący się przy ul. Staszica 5. Dzięki owocnej pracy ogniska i jego rezultatów zaistniały warunki do uruchomienia szkoły muzycznej I stopnia. Potrzeba powołania szkoły była oczywista. Wzrastała liczba zainteresowanych kształceniem muzycznym, a dodatkowym czynnikiem zachęcającym do powstania szkoły było korzystne położenie Skarżyska – Kamiennej. Miasto leży bowiem pomiędzy większymi miastami posiadającymi średnie szkoły muzyczne tj. Kielcami i Radomiem. Taka sytuacja stwarzała szansę planowego i systematycznego kształcenia muzycznego skarżyskiej młodzieży, a dla średnich szkół muzycznych Kielc i Radomia stanowiła okazję do poszerzenia bazy rekrutacyjnej. Ministerstwo Kultury i Sztuki przychylnie ustosunkowało się do starań władz miasta i komitetu rodzicielskiego Państwowego Ogniska Muzycznego zezwalając na przekształcenie dotychczasowej placówki w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, zgodnie z Zarządzeniem nr 86 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 sierpnia 1962r. Nowopowstała szkoła muzyczna zlokalizowana została w budynku przy ul. Żeromskiego 34.

Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Dariusz Gregorek. Warunki lokalowe były skromne, ale sam fakt powstania szkoły cieszył uczniów i nauczycieli, a także społeczeństwo miasta. Budynek, w którym dziś mieści się szkoła został oddany w 1978r., a więc po 16 latach działalności szkoły. Był to obiekt świetnie wyposażony, zapewniający tym samym znakomite warunki do indywidualnych i zespołowych zajęć instrumentalnych, z salą koncertową. Jak na owe czasy - zaliczany był do najbardziej nowoczesnych szkół muzycznych w kraju. Placówka została nawet sfilmowana przez Telewizję Polską, a na scenie sali koncertowej w grudniu w roku otwarcia koncertowała światowej sławy skrzypaczka Wanda Wiłkomirska wraz z pianistą - akompaniatorem Andrzejem Ratusińskim.

W kwietniu 1983 r. po ponad 20 latach kierowania szkołą zmarł nagle jej dyrektor – wspomniany już Dariusz Gregorek. Obowiązki dyrektora powierzono wówczas żonie zmarłego pani Janinie Gregorek. W październiku tego samego roku dyrektorem szkoły został pan Włodzimierz Irski.
14 października 1987 r. w trakcie obchodów 25 – lecia szkole nadano imię Zygmunta Noskowskiego.
We wrześniu 1989 r. stanowisko dyrektora szkoły powierzono pani Elżbiecie Rokicie, która piastowała tę funkcję przez kolejne 27 lat, stopniowo poszerzając ofertę edukacyjną szkoły.
Z okazji jubileuszu 40 – lecia szkoły Rada Rodziców doceniając ogromną rolę jaką odgrywa szkoła w lokalnej społeczności, wyrażając podziękowanie jej pedagogom podjęła w dniu 16 października 2002 uchwałę o ufundowaniu szkole sztandaru. Stanowi on godny symbol szkoły, podkreślający ważkość wszystkich szkolnych uroczystości.

Od 1 września 2016 r. obowiązki dyrektora szkoły pełni pani Ewa Krakowiak. Obecnie skarżyska szkoła muzyczna jest jedyną placówką artystyczną działającą na terenie powiatu. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła stanowi I etap edukacyjny w zawodzie muzyk – jest zatem potencjalnie zawodowa.
Daje podstawy edukacji muzycznej, a jej ukończenie umożliwia kontynuację kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Wielu spośród 1120 absolwentów podjęło się kontynuacji, a 8 spośród 19 nauczycieli szkoły to także jej absolwenci. Szkoła może poszczycić się kadrą pedagogiczną o najwyższych kwalifikacjach. Praca pedagogów przyczynia się bezpośrednio do sukcesów uczniów. Nauczyciele - mistrzowie z pasją szlifują talenty swoich uczniów. Dbają także o wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, kształcą i wychowują w duchu wartości, umiłowania ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i otwarcia na wartości kultury innych narodów. Skarżyska szkoła muzyczna wychowuje przez sztukę. Wprowadza w świat wiedzy i muzyki, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu artystycznym, kulturalnym i społecznym. Szkoła umożliwia spędzenie lat szkolnych w miłej atmosferze, pozyskanie przyjaciół w gronie rówieśników o tych samych zainteresowaniach. Pomaga w osiągnięciu potencjalnego sukcesu – ukończenia I etapu edukacyjnego. Wspiera absolwentów kontynuujących edukację muzyczną. Pełni rolę kulturotwórczą, aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta, regionu i kraju. Nauczyciele przygotowują swoich podopiecznych do udziału w różnego rodzaju przesłuchaniach, audycjach i konkursach o zasięgu szkolnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Kultywują tradycje szkoły. A tradycją szkoły są m.in. organizowane co roku, licząc od 1994, jesienne koncerty klasowe, wigilijne spotkania kolędowe, Koncert Karnawałowy, „Mój pierwszy koncert” z udziałem uczniów klas I , wiosenny konkurs Duetów i Zespołów Kameralnych czy Koncert Roczny podsumowujący pracę dydaktyczną w danym roku szkolnym. W tradycje szkoły wpisuje się także organizowany od blisko 40 lat Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną”, którego kolejne edycje obejmowali swoimi patronatami:
Centrum Edukacji Artystycznej , władze wojewódzkie, powiatowe i miejskie. Pierwsza edycja konkursu odbyła się pod nazwą „ Szukamy następców Ratusińskiego”. Inicjatorem tych muzycznych „igrzysk” dedykowanych młodym pianistom był pierwszy dyrektor skarżyskiej szkoły muzycznej. Rywalizowali wówczas ze sobą uczniowie szkół muzycznych Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska – Kamiennej – miast położonych nad rzeką Kamienną. Druga edycja i kolejne odbyły się pod nazwą Konkurs Młodych Pianistów
„Nad Kamienną” i obejmowały swym zasięgiem coraz większą liczbę szkół muzycznych stając się stopniowo wydarzeniem o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Ten najstarszy konkurs pianistyczny w regionie świętokrzyskim organizowany był nieprzerwanie w latach 1983 – 2018 roku. Ciągłość organizacyjna to sukces kolejnych dyrektorów skarżyskiej szkoły muzycznej. Konkurs pianistyczny stanowi
integralną część historii nie tylko skarżyskiej szkoły muzycznej, ale także miasta Skarżyska–Kamiennej, Powiatu Skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego. Ponadto stwarza możliwość wyłonienia talentów, pozwala młodym adeptom sztuki muzycznej określić własne miejsce wśród pianistycznej palety rówieśników.
Ponadto do tradycji szkoły wpisuje się także organizowany przez 15 lat regionalny konkurs z literatury muzycznej „Mistrzowskie Przeboje” dzięki ogromnemu zaangażowaniu inicjatorki tego przedsięwzięcia p. Justyny Woś – nauczycielki audycji muzycznych.

Sukces jednego ucznia to sukces całej szkoły.

Nie wszyscy absolwenci kontynuują naukę. Wielu z nich działa amatorsko. Ale wszyscy tworzą wizerunek szkoły. Kontynuacja kształcenia dotyczy oczywiście najzdolniejszych.
Warto tu wspomnieć takie nazwiska jak: Ireneusz Boczek, Łukasz Długosz, Tomasz Piętak, Patrycja Kawalec, Paweł Niziołek czy Jan Markowski.
Na przełomie 2018/2019r. została przeprowadzona termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku–Kamiennej w ramach projektu „Kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, która znacznie poprawiła estetykę szkoły. Obecnie funkcjonuje ona w bardzo dobrze wyposażonym budynku z salą koncertową w centrum miasta, zapewniającym znakomite warunki do indywidualnych i zespołowych
zajęć wokalnych i instrumentalnych. Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach indywidualnych zajęć z pedagogiem, na zasadzie mistrz – uczeń. Aktualna oferta edukacyjna szkoły umożliwia naukę gry w 9 klasach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, akordeon, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka i
perkusja. Ponadto uczniowie uczęszczają także na grupowe zajęcia kształcenia słuchu, audycji muzycznych i rytmiki oraz muzykują w zespołach wokalnych i instrumentalnych. Dzięki poświęceniom dotychczasowych dyrektorów i wszystkich pracujących na przestrzeni lat nauczycieli skarżyska szkoła muzyczna będzie wkrótce świętować jubileusz 60–lecia. Wszyscy ludzie, których praca i trud składały się na historię szkoły, a których często nie ma już wśród nas pozostaną na długo w pamięci społeczności szkolnej. Na uznanie zasługują też Ci, którzy kształtują dzień powszedni naszej szkoły. Do nich bez wątpienia należą obok nauczycieli, pracowników administracji i obsługi także Rodzice, których zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły jest nieocenione.
Od czerwca 2018r. rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie Przyjaciół Skarżyskiej Szkoły Muzycznej „proQltura” mające na celu wspieranie procesu edukacyjnego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku–Kamiennej. Stowarzyszenie jest współorganizatorem konkursów, koncertów i warsztatów instrumentalnych.

W GÓRĘ Skip to content